Valtuustopuheenvuoro, Järvenpään henkilöstökertomus 2021

13.06.2022

Henkilöstökertomuksen 2021 johdannossa todetaan seuraavasti:

"Kun autamme kaveria onnistumaan, onnistumme itsekin. Onnistumme silloin yhdessä. Ja onnistumisen kokemukset luovat hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta. Ja hyvinvointi luo tuottavuutta. Kaikki voittavat."

Näin se taitaa olla, ja onhan tuo ihan toimiva perusajatus elämässä noin yleensä.

Henkilöstökertomuksessa 2021 on hyvin kuvattu viime vuodelta olennaiset luvut sekä rakenteet, tapahtumat ja toiminnot.

Teen muutaman noston kertomuksesta sekä kommentoin yleisesti muutamalla lauseella

Työkyvyn tukemiseen on panostettu.

3,5 % lasku sairauspoissaoloissa on vuositasolla todella suuri ja on hyvin mahdollista, että korona selittää tästä osan, mutta suunta on erinomainen.

Henkilöstön koulutukseen

on taloudellisesti panostettu, erityisesti kasvatuksen- ja opetuksen palvelualueella, tämä myös on erinomainen asia. Läpileikkaavasti vaikuttaa myös siltä, että Järvenpäässä panostetaan tiedolla johtamiseen sekä kehitetään yhä uusia tapoja tukea esimerkiksi työhyvinvointia.

Järvenpäässä on tehty pitkäjänteistä kehitystyötä,

esimerkiksi valmentavan johtamisen sekä itseohjautuvuuden suhteen, osittain Kevan rahoittama "Monimuotoinen itseohjautuvuus" -hanke on osa tätä ja sitä kuvataan kertomuksessa näin

"Hankkeessa kehitettiin myös aivan uudentyyppistä muutosmetodologiaa, joka on herättänyt laajaa kiinnostusta valtakunnallisesti, sillä se lähtee henkilöstölähtöisestä, paikallisesta kehittämisestä liikkeelle ja luo voimavarakeskeistä kulttuuria, jossa henkilöstön osaaminen ja vahvuudet pääsevät esiin"

Koen, että tarina jää tässä hieman kesken, miten aiomme hyödyntää tätä tehtyä työtä ja sen mukanaan tuomaa näkyvyyttä, uusia sidosryhmiä ja sen sellaista? Ehkä luemme tästä ensi vuoden henkilöstökertomuksessa?

Henkilöstörakenne:

Henkilöstörakenteen kuvailussa keskitytään vakituisten henkilöiden työsuhteiden tilastointiin, jäin pohtimaan tätä tapaa. Onko niin kategorinen vakinaisten ja sijaisten erittely työsuhteissa lopulta tätä päivää? Ymmärrän merkityksen tilastoinnin kannalta, mutta noin muuten raja-aitoja ei soisi olevan. Kaupungin henkilöstöä ovat myös kaikki määräaikaiset työntekijät.

Lähtökysely:

"Lähtökyselyn täytti 23 henkilöä, mikä on 22 % lähteneistä. Edellisvuonna kyselyyn vastasi (23 %)". Tarkistin aihetta vielä taaksepäin, ja sitä edellisenä vuonna kyselyyn vastasi 11%, eli onhan tämä enemmän, mutta tämä on aivan liian vähän.

Lähtökyselyistä saamme työnantajana merkittävää tietoa siitä, missä onnistuimme ja missä olisi hyvä kehittyä. Näin pieni prosentti kertoo siitä, että lähtöhaastattelu ei jostain syystä kaikilla palvelualueilla ole siinä arvossa missä sen pitäisi, ja rutiinia ei ehkä ole siihen, että se tehdään aina. Tähän on saatava parannus

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Osion teksti vaikuttaa olevan aika pitkälti sama teksti kuin viime vuonna

Poiminta vuoden 2020 kertomuksesta

"Suunnitelmaan on kirjattu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan."

Vuonna 2021 kertomuksessa kerrotaan seuraavasti

"Vuonna 2021 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteista ja toimenpiteistä on panostettu erityisesti anonyymin rekrytoinnin lisäämiseen kaupungissa sekä tehtävänimikkeiden muuttamiseen sukupuolineutraaleiksi ja moderneiksi"

Miten on edennyt tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden seuranta, mikä on kirjattu jo vuonna 2021? Miten anonyymi rekrytointi on toteutunut?

Näitä asioita olisi voinut avata enemmän, tässäkin kohdin pohdin sitä, että kertomuksessa olisi hyvä olla selkeämpi jatkumo aina edellisvuoden kertomukseen.

Mielenterveysperusteiset poissaolot ovat Suomessa kasvussa

"Sairauspoissaolon syissä syys-joulukuussa mielenterveysperustaisia poissaolopäiviä oli määrällisesti ja prosentuaalisesti enemmän (18,2 % kokonaismäärästä) kuin tuki- ja liikuntaelinpoissaoloja (13,7 % kokonaismäärästä"

Järvenpään kaupunki päätti loppuvuodesta 2021 lähteä kokeilemaan henkilöstölleen matalan kynnyksen mielenhuoltopalvelua Heltin Mindy. Kokemuksia palvelusta alkaa kertymään vasta alkuvuodesta 2022.

Mielenterveysperusteisissa poissaoloissa on yhä paljon stigmaa.

Elämän ja työuran varrella mahtuu monenlaisia tilanteita ja tapahtumia, mieli voi kuormittua niin työhön kuin yksityiselämään liittyvistä asioista ja tapahtumista, näin voi käydä kenelle vain meistä.

Mielen hyvinvoinnin tukeminen on iso osa työhyvinvoinnin tukemista ja olen iloinen, että se on Järvenpäässä hyvin tunnistettu.

Kertomuksessa on hyvin kuvailtu erilaisia tapoja tukea työntekijöiden työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

Olisimme toivoneet kertomukseen toimialakohtaista erittelyä

esimerkiksi wpro-työturvallisuusilmoituksista sekä henkilöstön palkitsemisesta. Toimialakohtaista erittelyä on todella vähän. Tämä on myös budjetoinnin kannalta mielestämme merkittävä kysymys.

On tärkeää, että päättäjille muodostuu ymmärrys siitä millä palvelualueella on kuormittavaa työskennellä tai esimerkiksi väkivaltailmoituksia paljon, millä alueella palkitaan työntekijöitä ja millä ehkäpä ei.

Laitoin vt. henkilöstöjohtajalle etukäteen kyselyä näistä aiheista, ja on totta kuten hän totesi, että ei niitä erityisesti avattu viime vuodenkaan henkilöstökertomuksessa. Aiempina vuosina niitä on avattu enemmän, ja toivomme, että palaamme tähän tapaan.

Henkilöstökertomuksen on tarkoitus olla enimmäkseen toteava,

se kertoo meille tapahtuneista asioista, mutta sen lisäksi siinä olisi hyvä avata joissain kohdin enemmän myös suunnitelmia

Kokonaisuutena, henkilöstökertomuksen luvut ja ne suunnitelmat, joita on avattu, lupaavat paljon. Toivon, että tänä vuonna lunastamme työnantajana noita lupauksia.

Tuemme siis Järvenpäässä henkilöstöä yhä paremmin ja yhä enemmän työssään, käytämme työnatajana aikaa oikeisiin asioihin oikeassa paikassa, johdamme tiedolla sekä löydämme uusia keinoja olla yhä parempi työnantaja.

Toivomme, että vuoden 2022 kertomuksessa kerrotaan paremmin, miten hankkeissa on onnistuttu, miten niitä on hyödynnetty ja miten eri toimialoilla on voitu, mitä toimenpiteitä on tehty sekä miten on henkilöstöä palkittu.

Toivomme, että ensi vuoden henkilöstökertomuksessa näkyy selkeämmin jatkumo tämän vuoden kertomukseen.

Kiitämme kaikkia kertomuksen laadintaan osallistuneita henkilöitä sekä haluamme toivottaa hyvää kesää kaikille kaupungin työntekijöille.