KEUSOTE/Hyvinvointikertomus 2022

25.05.2023

Hyvinvointikertomus 2022

Tämä vasemmiston ryhmäpuheenvuoro on ehkä enemmänkin evästystyyppinen puheenvuoro.

Tulevaa palveluverkostoa käsitellessä nousi esiin, että meidän alueellamme ihmiset liikkuvat omalla autolla, haluavat liikkua. Niin, keneltä kysytään?

Olen lautakunnassa jo perehtynyt "Päihteiden käyttö Keski-Uudellamaalla" kyselyyn. Pidän hieman harhaanjohtavana sitä, että se on tuolla nimellä. Kyseessä on avoin kysely, johon vastanneista 75 % keski-ikäisiä työssäkäyviä naisia ja kysele kertoo yhden kulman siitä, miten tämä ryhmä aiheen näkee. Kategorisesti edellä mainittu ryhmä edustaa aika pientä osaa huumeriippuvaisista. Kysymys saako huumeiden käytön lopettamiseen helposti apua ym.

Kohdennetut kyselyt eri ryhmille voisivat olla hyvä asia tiedolla johtamisen tukena. Kysytään pitkäaikaistyöttömiltä, päihderiippuvaisilta, asunnottomilta. Kysytään eri palvelujen yhteydessä, miten kohderyhmä asian kokee?

Kritisoin siis kuitenkin hieman hyvinvointikertomuksen rinnalle liitteenä nostettua yhtä ainutta kyselyä minkä otanta on erittäin suppea.

"Hyvinvointikertomus 2022 kuvaa miten hyvin alueellisessa hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden yhteistyössä on onnistuttu saavuttamaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman (2020–2025) tavoitteet."

Seitsemän tavoitetta, joiden onnistumista vuonna 2022, peilataan nyt tällä kertomuksella.

Tunnistamme haasteen, että osa indikaattoreiden tiedoista puuttuu, lisäksi kuntien kirjauskäytäntöjen erot näkyvät yhä joiltain osin kertomuksessa. Tänä vuonna onneksi tilanne paranee huomattavasti.

Vuoden 2023 aikana päivittyy myös uusi Kansallinen terveysindeksi, joka yhdistää sairastavuusindeksin ja Kelan terveyspuntarin. -hyvä asia.

Hyvinvoinnin tavoitteet vaikuttavat selkeiltä ja tietoon perustuen valituilta, useita hyviä keinoja on käytössä tavoitteiden toteuttamiseksi. Analyysi ja arviointi puuttuu, kuten sdp myös totesi ryhmäpuheenvuorossaan.

Vuosi 2022 oli mielenterveys- ja päihdepalveluissa nimetty nuorten aikuisten teemavuodeksi. Useita vaikuttavia toimenpiteitä on tämän tueksi tehty. Esimerkiksi lyhytterapiakoulutukset Keusotessa henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi.

Matala ja vipinä, missä mennään nyt? Kertomuksessa todetaan, että puolen vuoden pilotti wipinä ei tavoittanut asiakkaita. Matala suljettiin viime syksynä, miten me tällä hetkellä tavoitamme vaikeasti kiinnittyvät asiakkaat?

Hanketyö on hyvä lisä, esimerkiksi kestävän kasvun hanke, kokonaisrahoitus, 11 262 000 €, STM Tavoitteena, "Vaikuttavuusperusteinen järjestäminen ja palvelutuotannon ohjaus " Vuosina 23-25 suurin yksittäinen investointi on "Hoitotakuun toteutuminen ja koronavelan purkaminen erityisesti haavoittuvilta ryhmiltä, tähän on varattuna 5 970 000€"

Hanketyö on äärimmäisen tärkeää, ja myös valtion rahoituksesta iso osa on sidottu hanketyöhön. Se on tärkeää uudistumisen kannalta, luo varmasti hyvänlaista kokeilukulttuuria ja edistää innovatiivisuutta. Joskus sitä toki pohtii, johtaako hanketyö pysyviin hyväksi todettuihin muutoksiin. Loppuvatko hankekokeilut, tai toimintatavat kun hanke ja rahoitus loppuvat? Jos ja kun osa meidän tavallisesta ja pysyvästä palvelutuotannosta on sidottu hanketyöhön, onko se hyvä asia?

Hanketyöstä on välillä kuulunut myös paljon kriittisiä ääniä, jatkuvasti alkavat uudet hankkeet myös uuvuttavat henkilöstöä.

Ryhmässämme pidettiin hyvänä asiana, että ennaltaehkäisy on nostettu painopistealueeksi ja siihen panostetaan. Aiemman kouluterveyskyselyn perusteella nuorten terveys- ja mielenterveysongelmien ratkaiseminen näyttäytyy todella tärkeänä ja uuden kouluterveyskyselyn tulokset tulevat nyt syksyllä 2023

Nuorten liikkumisen vähyys sekä Move-tulokset ovat huolestuttavia. Ero alakoulusta yläkouluun siirryttäessä on todella suuri ja tämä nivelvaihe pitäisi saada paremmin haltuun. "Valtakunnallisesti noin 40 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista." Urheilukellot hanke liikkumisen tueksi nuorille on aloitettu, mutta 2022 se ei päässyt vielä toimimaan. Tämä ei kerro paljon, mikä urheiukellot hanke?

Seuraavia kysymyksiä ryhmässämme nousi myös:

Perheneuvolan asiakasmäärät kertovat siitä ketkä saivat palvelua, ei siitä missä ajassa ja ketkä jäivät ulkopuolelle?

Nuorisoaseman asiakasmäärät nousseet, ketkä jääneet palvelun ulkopuolelle, kauan pitää odottaa, jotta palvelua saa?

Mitä ovat lasten ja nuorten osuudessa mainitut kummiterveydenhoitajat? Kohdassa myös mainitaan, ettei terveydenhoitajia muisteta kutsua tapaamisiin sovitusti? Silloin voi varmaan todeta, että tämänkaltainen yhteistyön malli näyttää vain paperilla mukavalta, ei käytännössä. Miten tilannetta on edistetty, onko mallia kehitetty?

Eroneuvonta chat lopetettu, koska ei käyttäjiä ja toinen vastaava palvelu on kuitenkin käytössä?

Iäkkäiden neuvonta ja ohjaus on ennaltaehkäisevää toimintaa, todetaan suunnitelmassa. Silti kaikessa haetaan digitaalisten palveluiden lisäämistä ja palveluiden keskittämistä. Ei se neuvonta tule tapahtumaan verkossa tai 30 min. ajomatkan päässä.

Miten etsivä vanhustyö toteuttaa käytännössä Rai-arviointeja asiakkaille? Ne ovat aika laajoja ja vaativat jo vähän asiakkaan toimintakyvyn tuntemusta.


Kertomuksessa on paljon myös melko sellaista... aika yksinkertaistettua tietoa, esimerkiksi mielenterveydestä puhuttaessa todetaan seuraavaa:

"Aikuisväestön kohdalla ei ole saatavissa ajantasaista tietoa yksinäisyyden kokemuksesta, mutta alueellisen ehkäisevän päihdetyön kyselyssä vastaajat kertoivat havainneensa ikääntyneiden kohdalla yksinäisyyden kokemusta."

https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6636 mielenterveysperusteiset sairaspoissaolot.

Mielenterveyden häiriöihin perustuvan sairauspäivärahan saajien määrä lähti uudelleen kasvuun koronaepidemian toisena vuotena 2021.

Erityisesti ahdistuneisuushäiriöihin perustuvat päivärahapäivät jatkoivat kasvuaan. Nuorille naisille maksettujen ahdistuneisuushäiriöihin perustuvien päivärahapäivien määrä on vuodesta 2005 lähes viisinkertaistunut. (lähde:KELA)

Hyvinvointityö hyvinvointialueella on erittäin tiivistä rajapintaa kuntien kanssa, tähän pitäisi panostaa huomattavasti enemmän.

Kiitämme hyvinvointikertomuksen laatijoita ja edellytämme kattavampaa ja laajempaa laadullisempaan tutkimustietoon perustuvaa hyvinvointikertomusta keväällä 2024.