KEUSOTE/Hyvinvointialueohjelma

21.09.2023

Hyvinvointialueohjelma

Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat sekä kokousta seuraavat, kiitämme ohjelman valmisteluun osallistuneita. Vasemmiston valtuustoryhmä käsitteli pitkään ja hartaasti hyvinvointialueohjelmaa mikä meillä tänään on täällä hyväksyttävänä. Nostan tässä lyhyesti muutamia huomioitamme siitä.

Koemme, että ohjelmassa keskitytään aivan oikeisiin ongelmiin ja tavoitteet ovat monelta osin selkeitä ja hyviä ja peilaavat vahvasti meidän strategiaan, niin kuin kuuluukin. Joskin tavoitteet ovat melko yleisellä tasolla.

Ohjelmassa keskitytään oikeisiin ja todellisiin haasteisiin, ja hyviä hankkeita ja tavoitteita on paljon.

Henkilöstöpolitiikka suunta vaikuttaa olevan hyvä ja siinä on tullut myös tuloksia. Siinä missä tästä voi varmasti koko johtoryhmän työpanosta kiittää, uskon, että yhteistoiminnassa on tehty paljon töitä tämän suunnan eteen, henkilöstöjohtaja Hostiolle erityisesti myös kiitokset.

Kielenkäyttö ohjelmassa on selkeytynyt ja se on aika kansantajuista, mutta kyllä omaan korvaan särähtää esimerkiksi asiakasklusterit sanana mikä toistuu aika moneen kertaan, emmekö voisi puhua vain asiakasryhmistä selkeällä kielellä.

Puutteena koemme ohjelmassa yhteistyön ja rajapintojen näkyvyyden. Rajapintatyöskentelyn merkitys ei mielestämme korostu riittävästi, se on kuitenkin todella merkittävässä roolissa, miten onnistumme niin kuntien kuin järjestöjen, yhteistyökumppaneiden ja kaikkien verkostojen kanssa yhteistyössä ja saamme yhteistyön juurtumaan toimintatapoihin. Tämä on niin toiminnan kuin talouden näkökulmasta merkittävää.

Yhä kyselen hieman vaikuttavuuden perään, korostuuko riittävästi siinä kohdin asiakasprofiilit. Tästä oli huolta myös muutamissa ohjelman liitteenä olevissa lausunnoissa. Tässä viittaan asiakasprofiililla paljon palveluja käyttävään melko pieneen asiakasjoukkoon, jotka tekevät sen 80% soten kuluista, että he saisivat palveluja ja hoitoa hyvissä ajoin on monesta näkökulmasta merkittävää, erityisesti talouden.

Nostan seuraavassa erityisesti esiin yhteisöllisen asumisen sekä ikä-ihmiset. Meille on Vasemmistossa toki tärkeää koko ihmisen elämänkaari. Koska kuitenkin tähän aiheeseen yhteisöllinen asuminen liittyen on tulossa myöhemmin muutosesityksiä, niin avaan hieman minkä takia tämä on meille ryhmänä niin tärkeä asia.

Yhteisöllinen asumisen pointit

Kyselin palvelujohtaja Patroselta etukäteen tarkentavia kysymyksiä liittyen yhteisölliseen asumiseen, kiitos vastauksista. Tiedämme, että ikäihmisten asumisessa on meneillään rakennemuutos, on kuitenkin joiltain osin yhä hankala hahmottaa miten kriteerit eroavat ympärivuorokautisessa asumisessa verrattuna yhteisölliseen asumiseen.

Miten kriteerit erovavat?

"Jokaiselle hakijalle tehdään palvelutarpeen arviointi. Yhteisöllinen asumista voidaan myöntää hakijalle, kun hakijan tarvitsemaan tukea ei voida riittävällä tavalla järjestää kotiin annettavien palvelujen keinoin eikä hakijalla ei ole perusteltua ympärivuorokautisen palveluasumisen tarvetta.

Jos kotiin annettavat palvelut eivät ole riittäviä, mutta tuen tarve ei ole ympärivuorokautinen, yhteisöllinen asuminen sosiaalihuoltolain mukaisesti on vaihtoehto. Tämän kaltainen asumisen muoto on puuttunut sosiaalihuoltolaista ja yhteisöllisen asumisen myötä palveluasuminen on poistettu lainsäädännöstä.

Ymmärrän hyvin tämän minkä Patronen tuo vastauksessaan esiin, tämän kaltainen palvelu asumisen muoto on puuttunut laista, ja nyt yhteisöllisen asumisen myötä taas palveluasuminen on poistettu lainsäädännöstä.

Kun tätä lähdemme sitten miettimään, niin se asiakasryhmä on todella pieni, mikä jää kotiin vietävien palvelujen sekä ympärivuorokautisen asumisen väliin, ja sen varaan on ryhmämme mielestä laskettu kohtuuttoman paljon suoria säästöjä.

Tämä asiakasryhmä ei tosiasiallisesti voi olla kovin suuri, ottaen huomioon, että he ovat usein kovin huonokuntoisia ketkä pääsevät kotiin vietävien palvelujen piiriin.

Ryhmämme näkee tässä valtavan suuren turvallisuusriskin, sekä riskin erikoissairaanhoidon kuormittumisesta. Pitää siis huomioida, että me emme voi tehdä hätiköityjä päätöksiä ympärivuorokautisen asumisen vähentämisestä.

Nostan esiin vielä yhden esimerkin miksi meitä huolettaa

Muistisairaudet

Tampereen yliopiston gerontologian professori, vanhuustutkija Marja Jylhä totesi juuri viime viikolla haastattelussa Ylelle

" Tärkein syy ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen on muistisairaus. Siitä kärsivälle ihmiselle tärkeintä on se, että toinen ihminen on saatavilla. Ei se, että koko ajan hoidetaan aktiivisesti, vaan se, että toinen ihminen on huutoetäisyyden päässä. "

Jylhän mukaan myös edennyttä dementiaa sairastavia ihmisiä asuu jo nykyään kotonaan.

"Siellä on joukossa ihmisiä, jotka eivät tiedä, että se on heidän kotinsa. He eivät pääse vessaan. He eivät osaa ottaa vettä kraanasta, eivätkä tunnista vuorokaudenaikoja."

Jylhä toteaa, että tällaiset henkilöt tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. "

Lääkäriliitto toteaa keväällä 2022

"Etenevät muistisairaudet ovat kansantauti, joka on merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma. Tiedonkäsittelyn lievästä heikkenemisestä kärsii Suomessa jopa 200 000 henkilöä ja lievän dementian oireista kärsii 100 000 ja vähintään keskivaikean dementin oireista 93 000. Vuosittain sairastuu arviolta 14 500 henkilöä. Nämä lukumäärät tulevat kasvamaan vuoteen 2030 asti väestön vanhentuessa"

ANNE REMES, neurologian professori, Oulun yliopisto kirjoittaa vuonna 2018

"Muistisairaiden määrä kasvaa maailmanlaajuisesti räjähdysmäisesti. Koska muistisairaudet yleistyvät selvästi iän myötä, elinajan pidentyessä yhä useampi sairastuu ja kuolee muistisairauden seurauksena. Vuonna 2015 maailmassa arvioitiin olevan jo lähes 50 miljoonaa muistisairasta ja määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan joka 20. vuosi (1). Vuonna 2050 muistisairaita arvioidaan olevan yli 130 miljoonaa""

Lähteitä vastaan kaltaisiin kannanottoihin löytyy monia, mutta tässä nyt oli muutama perustelemaan sitä, miksi meitä huolettaa Vasemmistossa ympärivuorokautisten paikkojen vähentämissuunnitelmat. Meitä huolettaa ikäihmisten turvallisuus

Sopeuttamistarve on kova,

ymmärrämme, että tällä soten rahoitusmallilla joudutaan tekemään todennäköisesti myös hankalia päätöksiä. Ne voivat silti olla myös kustannustehokkaita ja järkeviä ratkaisuja, joita voimme tehdä ilman, että palvelut erityisesti heikkenevät.

Sellaisia linjauksia ja päätöksiä ei Vasemmiston valtuustoryhmä kuitenkaan voi hyväksyä, joissa päätetään vaikkapa lakkauttaa jokin palvelu, mutta rinnalla ei tuoda konkreettista selkeää suunnitelmaa siitä, miten palvelu jatkossa järjestetään niin, että asiakkaille koituu mahdollisimman pieni haitta. Tämäntyyppistä konkretiaa olisimme kaivanneet enemmän hyvinvointialueohjelmaan.

Nostaisin tähän loppuun vielä esiin vammaisneuvoston lausunnon, jossa todetaan seuraavasti

"Hyvinvointialueen laatimilla palvelujen myöntämiskriteereillä tai soveltamisohjeilla ei ole oikeudellista sitovuutta, eikä niiden noudattaminen saa johtaa ristiriitaiseen lopputulokseen lainsäädännön, mukaan lukien yhdenvertaisuuslaki ja YK:n vammaisyleissopimus, kanssa. Tähän liittyen kiinnittäisimme vielä huomiota hyvinvointialuesuunnitelman sivulla 63 olevaan toteamukseen, jonka mukaan palvelut pyritään järjestämään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ilman ideologisia lähtökohtia. Tässä jää varsin epäselväksi mitä ideologisilla lähtökohdilla tarkoitetaan, mutta tehokkuus ei kuitenkaan saa käydä yli lainsäädännön asettamien reunaehtojen."

Poimin tämän kommentin koska tämän kaltainen linjaus kuulostaa kovin erikoiselta, eikä ollenkaan hyvältä. Tähän on ehkä, ja toivottavasti, jokin selkeä syy ja selitys.

Tässä oli nyt nostettuna muutamia meille Vasemmistossa tärkeitä huomioita.

Huolenaiheita on, mutta toki hyvinvointialueohjelmassa on paljon myös hyvää.

Kiitos kaikille hyvinvointialueohjelman tekemiseen osallistuneille.