Talousarvio 2019, lähetekeskustelun ryhmäpuheenvuoro

20.08.2018

Lähetekeskustelu, Talousarvio 2019

Arvoisat valtuutetut, viranhaltijat sekä muut läsnäolijat.

Vasemmiston valtuustoryhmä kävi pitkän, moneen suuntaan aaltoilevan keskustelun ensi vuoden talousarviosta. Miten me parhaalla mahdollisella tavalla voimme päättäjinä varmistaa, että Järvenpää on kaikille asukkailleen hyvä kotikaupunki elää.

KASVU JA PALVELUTASO

Kasvamme vauhdilla, kuten täällä on moneen kertaan todettu, olemme vetovoimainen kasvava kaupunki. Olemme tehneet hyviä linjauksia ja päätöksiä aiemmin, jotta olemme tähän tilanteesen päässeet, siitä kiitos jo vuosia sitten tehdyille päätöksille, sekä päättäjille.

Jaamme sen saman huolen joka täällä on puhenvuoroissa noussut esiin, huolen siitä toteutuvatko myyntituotot sekä verokertymät suunnitellusti? Herää myös huoli siitä onko kasvu hallittua, miten säilytämme palvelutason?

Miten pidämme huolta että kaikille kuntalaisille on palveluja, hoivaa sekä virikkeitä. Työssäkäyvillä sekä opiskelijoilla on sujuvat työ- ja koulumatkat, lapsille laadukkaat hoitopaikat ja peruskoulut.

Riittävä ja kattava turvaverkko elämän muutostilanteissa, jotka voivat olla myös yllättäviä ja äkillisiä. Vanha viisaus on aina ajankohtainen "Yhteiskunnan arvoa mittaa se, miten se pitää huolta vähempiosaisistaan"

VEROT

Ottaen huomioon kasvuennusteemme, velan määrä per asukas tulee kasvamaaan vaikka talouspohjasta tulee pienempi. Haluamme säilyttää palvelutasomme, jopa parantaa sitä. Lainakantamme on suuri, näin ollen valtuustorymämme kokee, että meidän pitäisi kyetä krittisesti myös tarkastelemaan vuosittain, pystymmekö tällä veröäyrin tasolla tarjoamaan hyvät sekä riittävät palvelut kuntalaisille ?

Monet suomen kunnat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana joutuneet, ajoittain reilustikin nostamaan veroäyriä. Oikeistojohtoiset hallitukset ovat kyllä toimillaan, eli reilulla kuntien valtionosuuksien leikkauksilla, jättäneet kunnille aika vähän valinnanvaraa.

Keskustelun käyminen veroäyristä, veroista ja niiden korotuksista kunnassa on kovin haasteellista. Se torpataan usein sanomalla että vasemmisto haluaa vain ratkaista asiat nostamalla veroja, johon on helppo vastata että oikeisto haluaa vain leikata pienituloisilta.

Kaupunginjohtajan esityksessä oli verotaulukko, jossa on selkeästi eritelty minkä verran veroja Järvenpäässä maksetaan, ja minkä verran niitä minimissään sekä enimmillään voi periä. Toivoisin siis, että verokeskustelussakin päästäisiin tuosta alun asetelmasta eteenpäin ja talousarvion yhteydessä aina aidosti mietittäisiin, pystymmekö tällä verotuksen tasolla, tässä velkaantumisvauhdissa, tarjoamaan riittävät ja hyvät palvelut kuntalaisille?

VARHAISKASVATUS JA NUORET

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Jokaisen lapsen oikeus varhaiskasvasvatukseeen on turvattava. Esitämme subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista, sekä ryhmäkokojen tarkastelua, onko se sen linjan mukaista, jollaista palvelua haluamme tarjota? Meidän valtuustoryhmämme mielestä ei ole.

Viime vuonna täällä valtuustossa linjasimme että ryhmäkokoja voi päiväkodeissa, tilojen sen salliessa, kasvattaa. Valtuustoryhmämme oli eri mieltä silloin ja on eri mieltä yhä.

Kouluinvestoinnit ovat olleet valtavia ja tarpeellisia, ja ottaen huomioon väestönkasvuennusteemme, on palveluverkkosuunnitelmaa tarkasteltava riittävin väliajoin. Kokonaisuutena sekä erityisesti koulujen ja päiväkotien osalta.

Nuorten psykiatrisissa ennaltaehkäisevissä palveluissa oli viime vuonna talousarviossa ylitystä, ja toivomme että tämä on ensi vuonna huomioitu. Raha, jonka panostamme ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten palveluissa säästää. Ei pelkästään lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja tulevaisuutta, vaan myös kalliita erikoissairaanhoidon kuluja.

HSL

siitä on puhuttu ja suunniteltu jo vuosia. Lisävuorot raideliikenteessä, asia joka nousee esiin usein ensimmäisenä esiin tässä keskustelussa. Keskityimme kuitenkin pohtimaan asiaa myös laajasti toimivan ja tehokkaan joukkoliikenteen näkökulmasta

Tällä hetkellä vaikka vapaamatkustajina saamme nauttia joistakin HSL:n eduista, koska kaupunkimme sijaitsee keskellä HSL aluetta, kuitenkaan reittisuunnittelua ei ole tehty järvenpääläisten asukkaiden näkökulmasta.

HSL on myös iso vetovoimatekijä muuttopäätöstä tehtäessä. HSL voi olla merkittävä tekijä varsinkin nuoremmille ihmisille. Isoissa kaupungeissa, joissa on toimiva joukkoliikenne, yhä harvempi nuori enää ajaa ajokorttia.

HSLn liittyminen on saatava eteenpäin tällä valtuustokaudella. Se on järkevä tulevaisuuteen katsova valinta, jos haluamme kehittää paikallis- ja poikittaisliikennettä vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita, sekä saada lisävuoroja raideliikenteessä.

YHTIÖT

Tammikuussa 2017 Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti perustaa kaupungin omistaman yhtiö Jatsin tuottamaan jatkossa kaupungin siivous- ja ruokapalvelut, tällä arvioitiin saatavan vähintään 0.7 miljoonan euron säästö vuositasolla, vaikkakin tämä merkitsi myös sitä että esimerkiksi kouluruuasta maksetaan jatkossa ALV.

Mikä on yhtiön tilanne nyt, millä tiellä olemme, näyttääkö siltä että säästöt ovat toteutumassa?

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön hyvinvointi.

Kuntayhtymään siirtyvien työntekijöiden liikkeenluovutuksen hoitaminen hyvin ja huolella vaatii paljon työtä, sekä yhteistyötä. Toivomme asiaa hoitaville, niin viranhaltijoille kuin henkilöstön edustajille jaksamista sekä hyvää, molemminpuolin kuuntelevaa yhteistyötä. Organisaatiomme muuttuu, soten irtautuminen vaikuttaa paljon myös peruskuntaan. Se vaikuttaa erityisen paljon tukipalveluihin.

Todennnäköistä on että aivan kaikkea emme pysty täysin ennakoimaan, miten ja mihin se tulee vaikuttamaan. Muutostuki myös peruskuntaan jääville työntekijöille on tärkeää. Pysyykö kaupungin organisaatio samanlaisena, kun henkilöstä lähtee kuntayhtymään niin suuri määrä työntekijöitä?

Valtuustoryhmämm pohti että todella vähän on tullut tietoa tai nostettu muutoksia esiin, toivottavasti henkilöstölle sitäkin enemmän.

Haluamme myös nostaa esiin julkisuudessakin viime viikkoina paljon puhuttaneet, virheellisti tehdyt epäpätevyysalennukset palkkojen maksussa hoitoalalla, koska vuonna 2012 muuttunutta lakia on tulkittu väärin. Palkkoja on monessa suomen kunnassa maksettu virheellisesti, myös Järvenpäässä. Toivomme että nämä virheet korjataan nopeasti, sekä hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa, selkeillä ohjeistuksilla.

YMPÄRISTÖ

Ympäristön hyvinvointi, rakenteissa ja kaikessa kaupungin toiminnassa.

Teimme tänä vuonna kesäkuun valtuustossa, valtuustoryhmämme muutosesityksestä, ison linjauksen, aikaistimme hiilineutraaliustavoitettamme vuoteen 2035. Itsestään mikään ei tapahdu. Miten pitää huolta että ympäristön hyvinvointi, sekä ympäristötavoitteet tulee huomioitua kaikessa kunnan toiminnassa?

Tässä ajassa, kaikella sillä tiedolla mikä meillä on ilmastonmuutoksesta, ympäristönäkökulman pitää olla jo osa kaupungin hankintakriteerejä, osa rakenteita sekä näkyä kaikessa toiminnassamme niin strategia- kuin yksikkötasolla. Suurin osa ympäristöystävällisistä arjen teoista tulevat arkipäiväiseksi kun niihin kannustetaan, sekä niitä tehdään.

Hyvät kanssavaltuutetut,

kuten kaupunginjohtaja totesi, tämä on hieman liian myöhänen ajankohta käydä lähetekeskustelua, jotta aidosti isoja muutoksia talousarvioon voisi yhä tehdä.

Vihreiden esiin tuoma osallistavampi budjetin valmistelu, oli erinomainen kannanotto. Laajempaa keskustelua niin kuntalaisten kuin valtuutettujen kesken, tästä on paljon puhuttu, sekä vaihtoehtojen laajempi esittely budjetin esittelyn yhteydessä. Vasemmiston valtuustoryhmä odottaa silti että käymme vielä yhdessä ryhmien kanssa, hyvässä hengessä keskustellen, ensi vuoden talousarviota läpi. On tärkeää, että meille kaikille on selkeää mitkä meidän yhtenäiset kärkitavoitteemme valtuustona ovat, sekä niin että kaikki ryhmät ja valtuutetut kokevat tulleensa kuulluksi.

Toivottavasti ensi vuonna tämä keskustelu käydään aiemmin.

Kiitos